Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van
PHILIPPE JANS NV

1. Algemeen
De onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden van PHILIPPE JANS NV, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0404.896.212 (hierna: de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen, overeenkomsten, offertes en aanbiedingen alsmede daarmee samenhangende nevendiensten geleverd door PHILIPPE JANS NV (hierna: de “Verkoper”).
Deze Verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de Verkoper en de andere contractspartij (hierna: de “Koper”). Door het plaatsen van een bestelling tot levering van goederen bij de Verkoper, aanvaardt de Koper dat deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”). Alle bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen bijgevolg tussen de partijen van kracht zijn voor zover hiervan niet schriftelijk is afgeweken. Schriftelijke afspraken tussen de Verkoper en de Koper (hierna individueel ook aangeduid als “Partij”, of tezamen als de “Partijen”) die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken.
De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing. De toepassing van de algemene voorwaarden van de Koper wordt uitgesloten en dit niet tegenstaande enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Koper.
Mondelinge toezeggingen door, of afspraken met vertegenwoordigers of werknemers van de Verkoper, binden de Verkoper niet, tenzij deze toezeggingen of afspraken door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd.

2. Bestellingen
Alle aanbiedingen en/of offertes van de Verkoper aan de Koper zijn vrijblijvend voor de Verkoper. Tenzij schriftelijk anders is vastgesteld, zijn de offertes/aanbiedingen van de Verkoper gedurende 15 kalenderdagen geldig, met ingang van de datum van de offerte.
De Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Koper. Na deze bevestiging kan de Overeenkomst enkel nog gewijzigd worden met het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van de Verkoper.

3. Prijs
De bij het afsluiten van de betreffende Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn van toepassing. Behoudens anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW, verpakkingskosten en verzendingskosten. Bestellingen voor een bedrag minder dan EUR 35,- (excl. BTW) worden vermeerderd met een administratieve kost van EUR 12,50 -. Bij bestellingen onder de 350 EUR,- zullen steeds portkosten aangerekend worden. Franco vanaf orderwaarde van EUR 350,- (excl BTW) per levering en gewicht. <25 kg en colli <70x70x120 cm, overige port op factuur (enkel voor leveringen in België). Pallet kosten worden aangerekend aan EUR 75,00,-
Elke specifieke prestatie die aan ons zou worden gevraagd met het oog op het aanvaarden, in ontvangst nemen, uitvoeren (ongebruikelijke hoeveelheid documenten, kosten van controle door een erkend organisme, enz.) zullen bijkomend worden gefactureerd.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen evenredig aan te passen, indien er na afsluiting van de Overeenkomst sprake is van een geldige reden hiervoor, waaronder begrepen de kostenwijzigingen door o.m. verhoging van lonen, prijsverhogingen door leveranciers of de gebruikte grondstoffen of schommelingen in de wisselkoers. Deze prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de Koper worden meegedeeld vooraleer zij in werking treden.

4. Betaling en laattijdige betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze facturen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de factuurdatum betaalbaar door overschrijving op een door de Verkoper aan te wijzen rekeningnummer.
De facturen die op hun vervaldatum onbetaald zijn, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd met (i) nalatigheidsinteresten in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstand”) en (ii) een forfaitaire schadevergoeding voor invorderingskosten ten belope van EUR 150, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.
De Koper heeft in geen geval, ook niet wanneer hij van oordeel is dat er een gebrek is aan het door de Verkoper geleverde goed, het recht om de betaling op te schorten zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper.
De Verkoper heeft steeds het recht om (schuld)vorderingen van de Koper te compenseren met (schuld)vorderingen van de Verkoper zelf. De Koper kan enkel toepassing maken van compensatie indien zijn vorderingen hun grondslag vinden in een uitvoerbaar vonnis of uitdrukkelijk door de Verkoper zijn erkend.
Indien de Koper zijn vervallen facturen niet betaalt, een gegeven betalingstermijn overschrijdt of wanneer de financiële situatie van de Koper na afsluiting van de Overeenkomst aanzienlijk verslechtert (bijvoorbeeld indien de solvabiliteit van de Koper redelijkerwijze in twijfel kan worden getrokken of wanneer de Verkoper na het afsluiten van de Overeenkomst ongunstige informatie ontvangt over de Koper, waardoor een redelijke twijfel ontstaat over de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de Koper):
– Zullen alle niet-vervallen bedragen die nog door de Koper verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaande formaliteiten opeisbaar worden, en heeft de Verkoper het recht om daarvoor een zekerheid te verlangen, alsmede om toekomstige leveringen slechts tegen vooruitbetaling of tegen zekerheidstelling te verrichten. Weigering hiervan geeft de Verkoper het recht de Overeenkomst geheel of volledig te ontbinden, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, en zonder betaling van eender welke schadevergoeding;
– Zal de Verkoper gerechtigd zijn om alle verdere leveringen aan de Koper op te schorten en/of lopende Overeenkomsten te ontbinden, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder dat de Koper recht heeft op enige opzegtermijn of schadevergoeding.

5. Garantie
Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, is onze garantie van twaalf (12) maanden na de levering beperkt tot de door onze leverancier geboden garantie. De Partijen aanvaarden dat desbetreffende garanties en de toepasselijke voorwaarden integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.
De garantie dekt de vervanging of herstelling, afhankelijk van de keuze van de Verkoper, in haar werkplaatsen van de apparatuur die een fabricage- of materiaalfout vertoont, in normale gebruiksomstandigheden.
De garantieverplichting kan niet worden ingeroepen wanneer de apparatuur gewijzigd of veranderd werd door de Koper zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
Elke melding van een duidelijk, zonder ingrijpend onderzoek vast te stellen, zichtbaar gebrek aan de geleverde goederen dient door de Koper onmiddellijk en schriftelijk te gebeuren, en in alle gevallen uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na de levering van het goed, . Deze melding bevat een gedetailleerde vermelding van de zichtbare gebreken. Dit is een vervaltermijn. Het laten verlopen van deze termijn geldt als een expliciete aanvaarding van de geleverde goederen, als zijnde conform en vrij van zichtbare gebreken.
Elke melding van een verborgen gebrek aan de geleverde goederen dient, op straffe van verval, door de Koper aan de Verkoper schriftelijk te worden gemeld binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de vaststelling van dit gebrek door de Koper, of vanaf het moment waarop deze redelijkerwijze had moeten worden vastgesteld. Deze melding bevat een gedetailleerde vermelding van de gebreken.
Niet-tijdige meldingen blijven zonder gevolg. De Koper is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de geleverde goederen vrij zijn van gebreken, alsmede of zij geschikt zijn voor de door hem beoogde, overeengekomen toepassing.
Bij gebreke aan melding van gebreken door de Koper binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de Koper geacht te hebben verzaakt aan enige vordering met betrekking tot een gebrek aan de geleverde goederen.

6. Terugzending en terugname
De Verkoper is in geen geval verplicht tot terugname van de geleverde goederen, behoudens wanneer de geleverde goederen een gebrek vertonen waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is. In ieder geval, zal geen enkele terugzending van geleverde goederen worden aanvaard zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
Dergelijke toestemming zal enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van courante apparatuur die zich in haar oorspronkelijke staat bevindt.
De terugzending die beantwoordt aan deze voorwaarden zal worden gecrediteerd onder aftrek van 25% met een minimum van EUR 50 voor de kosten van inspectie, verhandeling, registratie, etc.

7. Klachten – aanvaarding
Elke klacht met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden gemeld aan de Verkoper ten laatste binnen vijftien (15) dagen na levering van de goederen. Na deze termijn worden de facturen geacht te zijn aanvaard door de Koper.

8. Beperking van de verantwoordelijkheid
Voor zover wettelijk toegelaten, is de Verkoper slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar eigen opzettelijke of grove fout of van een opzettelijke of grove fout van haar aangestelden. Behoudens het voorgaande, kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien schade het gevolg is van het feit dat de geleverde goederen niet overeenkomstig hun overeengekomen of gebruikelijke bestemming worden aangewend.
De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Verkoper aan de Koper gefactureerd heeft of contractueel gefactureerd zou mogen hebben bij uitvoering van de Overeenkomst (exclusief eventueel verschuldigde BTW). De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of
gevolgschade, zoals doch niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet, gederfde inkomsten of winst, verlies van klanten, contracten of businessopportuniteiten, reputatieschade en bijkomende kosten zelfs indien dergelijke schade redelijkerwijs voorzienbaar was.
De Koper aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten laste van de Verkoper.
De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover en in de mate waarin zij in strijd zouden zijn met wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht.

9. Leveringen en termijnen
Onze goederen worden geleverd aan de Koper, op de maatschappelijke zetel van de Koper of op de overeengekomen bestemming, overeenkomstig de ICC Incoterms-regel c (CPT). Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer zal vanaf het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overgedragen overgaan op de Koper.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de door de Verkoper meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief. De Koper erkent uitdrukkelijk dat de leveringstermijn geen essentieel element van de Overeenkomst vormt. De Verkoper zal naar best vermogen de ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven leveringstermijn proberen te eerbiedigen. In geval van vertraging in de levering zal de Koper uit hoofde van dit enkele feit in geen geval de ontbinding van de Overeenkomst kunnen eisen en zal de Koper in geen geval enige schadevergoeding van welke aard ook van Verkoper kunnen eisen.
Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen bindende leveringstermijn, neemt slecht een aanvang nadat de Verkoper in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn. Zelfs indien een leveringstermijn uitdrukkelijk werd overeengekomen, kan een laattijdige levering wegens materiële onmogelijkheid om de levering uit te voeren geen aanleiding geven tot (i) schadevergoeding lastens de Verkoper; of (ii) tot weigering door de Koper om de levering in ontvangst te nemen; of (iii) tot ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Verkoper.
Indien de Koper in gebreke blijft om bestelde goederen in ontvangst te nemen, of anderszins vertraging in de verzending of levering veroorzaakt, heeft de Verkoper onverminderd haar verdere aanspraken, het recht om de vergoeding van de daardoor ontstane kosten te factureren, waaronder de ter plaatse gebruikelijke kosten van opslag, ongeacht of de Verkoper de zaken zelf of bij een derde partij opslaat.

10. In ontvangst name en transport
De producten en/of diensten worden geacht te zijn ontvangen vanaf dat de Verkoper de goederen overdraagt aan de gecontracteerde vervoerder. Iedere verantwoordelijkheid uit hoofde van directe of indirecte schade wordt uitdrukkelijk afgewezen.
Het transport geschiedt steeds op risico van de Koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en ongeacht in wiens opdracht het transport gebeurt.

11. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper
– De prijs van al die goederen, vermeerderd met verschuldigde interesten en kosten volledig heeft betaald; en
– Alle (schuld)vorderingen heeft voldaan met betrekking tot nevendiensten die de Verkoper ten behoeve van de Koper heeft verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende Overeenkomst; en
– De (schuld) vorderingen heeft voldaan die de Verkoper op hem verkrijgt indien de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.
Bij gebreke aan betaling van de prijs op de vervaldatum, heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen waarbij de kosten en risico ten laste van de Koper vallen.
De Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen als een goede huisvader te behandelen en te beheren totdat de eigendom daarvan op hem overgaat. De Koper dient zich te verzetten tegen eventuele aanspraken van derden op deze goederen en moet de Verkoper van dergelijke aanspraken onverwijld op de hoogte brengen.
De Koper heeft niet het recht om de goederen, die de eigendom zijn van de Verkoper, aan derden in pand te geven, op andere wijze tot zekerheid te laten strekken of te vervreemden.

12. Overmacht
De Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in of wanprestatie van de (geheel of gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst, indien de vertraging of wanprestatie het gevolg is van een geval van overmacht.
Het zich voordoen van iedere gebeurtenis, zoals onder andere iedere onderbreking van de productie, het transport of de leveringen, stakingen, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslag of gevolgen van een aanslag, tekort aan grondstoffen, epidemie, noodweer en meer in het algemeen elke gebeurtenis van gelijkaardige aard die de partijen of hun leveranciers treffen en de uitvoering van hun onderlinge verbintenissen vertraagt of onmogelijk maakt, leidt tot de opschorting van hun onderlinge verbintenissen.
De Partij die een dergelijke gebeurtenis inroept, zal het bewijs ervan onverwijld overmaken aan de andere Partij.
De uitvoering van haar verbintenissen zal worden opgeschort tot dat het bewijs zal zijn overgemaakt van het einde van de overmacht, met dien verstande dat geen van de Partijen enige schadevergoeding mag eisen vanwege de andere Partij.

13. Imprevisie
In het geval van onvoorziene omstandigheden die het evenwicht van de Overeenkomst fundamenteel wijzigen en resulteren in een buitensporige last voor een Partij, zoals maar niet beperkt tot een tekort aan grondstoffen, een stijging van de elektriciteitsprijzen waardoor leveranciers hun fabrieken en/of productielijnen tijdelijk moeten sluiten, heeft deze Partij het recht te verzoeken om de Overeenkomst te heronderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan.
Dit verzoek wordt schriftelijk aan de andere Partij meegedeeld met een beschrijving van de onvoorziene omstandigheden. Na ontvangst van dit verzoek komen de Partijen overeen een heronderhandelingsbijeenkomst te organiseren. Tijdens deze heronderhandelingsbijeenkomst zullen de Partijen te goeder trouw een redelijke minnelijke schikking trachten te vinden. Indien de Partijen er niet in slagen om een minnelijke schikking te treffen binnen drie (3) weken na de kennisgeving van de onvoorziene omstandigheden heeft elk van de Partijen het recht de bevoegde rechterlijke instantie te verzoeken om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen overeenkomstig artikel 5.74 van het (nieuwe) Belgische Burgerlijk Wetboek.
Tijdens de heronderhandelingsperiode zullen de verplichtingen van de Partijen worden opgeschort (met uitzondering van de betalingsverplichting) tot dat de Partijen een minnelijke schikking hebben bereikt of een dergelijke schikking door de rechtbank is opgelegd. Niettegenstaande het voorgaande zal elke Partij zich te allen tijde naar beste vermogen inspannen om haar verplichtingen zoals overeengekomen in de Overeenkomst uit te voeren of na te komen.

14. Beëindiging
Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder enige vorm van aansprakelijkheid, door middel van een schriftelijke kennisgeving als de andere Partij
– Wezenlijk in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Verkoopvoorwaarden en, indien dergelijke inbreuk kan worden hersteld, deze niet binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving hiertoe is hersteld.
– Insolvent of failliet wordt verklaard, onder voorlopig bewind is geplaatst, onder curatele wordt geplaatst of wordt vereffend, een procedure tot ontbinding begint, een vrijwillige regeling met haar schuldeisers aangaat of bij het zich voordoen van soortgelijke gebeurtenissen naar het recht van haar woonplaats.

15. Deelbaarheid en werkelijke wil van de Partijen
Indien (een onderdeel van) afzonderlijke bepalingen in het bovenstaande geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen (of het resterende deel van de bepalingen) of overeenkomsten niet aangetast. De nietigheid of ongeldige bepaling zal op dat moment automatisch vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die zo goed als mogelijk de oorspronkelijke wil van de Partijen benadert.
Partijen bij deze Overeenkomst erkennen dat alle clausules van deze Overeenkomst hun werkelijke wil weergeven, zij de gevolgen van elke clausule begrijpen, en dat deze clausules geen kennelijk onevenwicht tussen hun rechten en plichten creëren.

16. Geschillen
Op alle Overeenkomsten en bestellingen waarop deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen met betrekking tot (i) deze Verkoopvoorwaarden en (ii) de Overeenkomsten en bestellingen waarop deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechter van de plaats van vestiging van de Verkoper.
Indien deze Verkoopvoorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal zijn vertaald, geldt bij interpretatiegeschillen de Nederlandstalige tekst.

Wenst u meer informatie over onze producten of diensten? Aarzel niet om ons te contacteren.