Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied. §1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen ons en de klant. §2 De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. §3 De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

Artikel 2. Prijzen. Tenzij wij schriftelijk anders aangegeven hebben, zijn de door ons opgegeven prijzen uitgedrukt in euro en exclusief btw, verpakkingskosten en verzendingskosten. Bestellingen voor een bedrag van minder dan EUR 35,- (excl. BTW) worden vermeerderd met een administratieve kost van EUR 12,50.-. Bij bestellingen onder de EUR 350.- zullen steeds portkosten aangerekend worden. Franco vanaf orderwaarde van EUR 350,- (excl. BTW) per levering en gewicht
<25 kg en colli <70x70x120 cm, overige port op factuur (enkel voor leveringen in België). Pallet kosten worden aangerekend aan EUR 75,00,-
Artikel 3. Uitvoering. §1 Uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven tenzij anders schriftelijk overeengekomen §2 Wij zullen naar best vermogen de vooropgestelde uitvoeringstermijn proberen te eerbiedigen. Ingeval van vertraging in de uitvoering zal de klant in geen geval de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen en zal de klant in geen geval enige schadevergoeding van welke aard ook van ons kunnen eisen. §3 In ieder geval dient de klant ons eerst aan te manen bij aangetekende brief en een laatste respijttermijn te geven van minstens acht dagen, alvorens hij enige sanctie lastens ons kan vorderen.

 

Artikel 4. Risico en aansprakelijkheid. §1 Het risico m.b.t. de goederen gaat over op de klant op het ogenblik waarop de goederen onze magazijnen verlaten of aldaar ter verzending of afhaling gereed staan. Bewaring van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant. §2 Voor schade veroorzaakt in het kader van de uitvoering van onze verbintenissen zullen wij slechts aansprakelijk zijn ingeval van opzettelijke of grove fout. Onze aansprakelijkheid is desgevallend beperkt tot het vergoeden van voorzienbare, directe en persoonlijke schade van de klant, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade waaronder, zonder limitatief te zijn, gederfde winst, verlies van klanten of contracten. Iedere door ons verschuldigde schadevergoeding zal beperkt zijn tot beloop van maximaal het bedrag dat wij aan de klant gefactureerd hebben of zouden hebben voor de goederen die aanleiding gaven tot de schade van de klant. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding van welke aard dan ook ten onzen laste. §3 De goederen zullen bij levering onmiddellijk door de klant worden gecontroleerd op hun conformiteit en op eventuele zichtbare gebreken. Ingeval van niet-conformiteit of zichtbare gebreken, moet de klant ons hiervan uiterlijk binnen de 48 uren na levering aangetekend in kennis stellen, bij gebreke waaraan de klant geen enkele aanspraak op schadevergoeding, herstelling of vervanging meer zal kunnen maken. §4 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou ontstaan nadat de goederen door de klant of door een derde wijzigingen ondergaan hebben. §5 Ingeval van verborgen gebreken, moet de klant ons hiervan uiterlijk binnen de 48 uren na vaststelling ervan aangetekend in kennis stellen, bij gebreke waaraan de klant geen enkele aanspraak op schadevergoeding, herstelling of vervanging meer zal kunnen maken. Enige door ons verschuldigde schadevergoeding uit hoofde van verborgen gebreken zal beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat wij aan de klant gefactureerd hebben voor de goederen die gebreken vertonen. De klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan iedere verdere aanspraak op schadevergoeding, van welke aard dan ook, ten laste van ons.

 

Artikel 5. Facturering en betaling. §1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. §2 Facturen die niet binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum aangetekend werden geprotesteerd, zullen als aanvaard beschouwd worden. §3 De plaats van betaling van de schulden van de klant aan ons is op onze maatschappelijke zetel. §4 De klant kan niet weigeren om de reeds geleverde goederen te betalen om reden dat de totaliteit van onze verbintenissen (nog) niet uitgevoerd werd. §5 Wij hebben het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, de conventionele forfaitaire schadevergoeding en alle vervallen moratoire interesten alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men). §6 Wij hebben steeds het recht om alle bedragen die wij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zouden zijn te compenseren met de bedragen die de klant aan ons verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet al opeisbaar zijn.§7 In geval van betaling per wissel vallen de disconto-, bank- en protestkosten ten laste van de koper.

Artikel 6. Wanprestatie. §1 Bij gebreke aan betaling binnen de vervaltermijn hebben wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het niet (tijdig) betaalde bedrag met een minimum van EUR 65,- en dit onverminderd ons recht op vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval van gerechtelijke invorderingsprocedure. §2 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en zijn hierop de vergoedingen bepaald in §1 verschuldigd. §3 Indien twijfel over de solvabiliteit van de klant kan ontstaan, zoals ingeval van het niet (tijdig) betalen van één of meerdere facturen, het leggen van beslag lastens de klant, het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of gelijkaardige procedure, ontbinding, fusie of splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak hebben wij het recht om voor de nog uit te voeren verbintenissen een voorschot of volledige voorafbetaling te eisen, dan wel om het stellen van (bijkomende) zekerheden te eisen. §4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen hebben wij het recht om nog uit te voeren verbintenissen op te schorten totdat wij volledige betaling ontvangen hebben. §5 Wij hebben het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn mits het versturen van een aangetekende brief waarbij deze beslissing wordt ter kennis gebracht (1) ingeval van onvermogen van, beslag lastens, ontbinding van, collectieve schuldenregeling van of faillissement van de klant en (2) ingeval de klant tekort komt aan één of meerdere van zijn verbintenissen, waaronder de tijdige betaling van onze facturen en hieraan niet tegemoet is gekomen binnen de acht dagen volgend op een ingebrekestelling door ons. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding hebben wij recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van het bedrag waarop wij recht gehad zouden hebben indien de overeenkomst correct uitgevoerd ware geweest. Ingeval van ontbinding dienen de reeds geleverde goederen op kosten van de klant terugbezorgd te worden.

 

Artikel 7. Overmacht. Ingeval van overmacht in onzen hoofde zijn wij bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde én die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken. Deze omvatten ondermeer doch niet uitsluitend: brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers van goederen. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud. §1 Wij behouden de exclusieve eigendom van alle door ons geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. §2 De klant kan derhalve tot dan op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde goederen beschikken. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in eigendom overdragen of bezwaren met enige zekerheid. §3 Het risico m.b.t. de goederen blijft niettemin rusten op de klant.

Artikel 9. Uitgebreid retentierecht. Wij mogen alle goederen van de klant die wij in bezit / detentie hebben achterhouden totdat de klant al zijn schulden aan ons (hoofdsom, interesten, schadevergoeding, kosten, …) uit welken hoofde ook (inbegrepen andere overeenkomsten) voldaan heeft.

 

Artikel 10. Varia. De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht. §1 De rechtsverhoudingen tussen ons en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. §2 Ingeval van geschil zijn uitsluitend, volgens hun onderscheiden materiële bevoegdheid, de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen, het hof van beroep te Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen of het vredegerecht van het kanton Zandhoven bevoegd.

Wenst u meer informatie over onze producten of diensten? Aarzel niet om ons te contacteren.